Karta pobytu

Karta pobytu

Istnieją dwa rodzaje kart pobytu – na pobyt czasowy oraz na pobyt stały. Pomocą w ich załatwieniu może służyć prawnik. Karta czasowego pobytu Jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce przez czas dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż 3 lata...

Read More
Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie można uzyskać : Z mocy prawa Przez nadanie obywatelstwa polskiego Przez uznanie za obywatela polskiego Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego Kancelaria prawna oferuje szereg usług prawnych w sprawach dotyczących obywatelstwa ...

Read More
Repatriacja

Repatriacja

Repatriacja to przyjazd do Polski osób polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR. Zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na...

Read More
Karta polaka

Karta polaka

Co to jest Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280) … ” realizując postanowie...

Read More