Aktualności

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to zezwolenie, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Na podstawie zezwolenia wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju. Zezwolenie  jest ważne bezterminowo, jednak istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 5 lat. Kancelaria prawna RES w...

Read More

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie można uzyskać : Z mocy prawa Przez nadanie obywatelstwa polskiego Przez uznanie za obywatela polskiego Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego Kancelaria prawna oferuje szereg usług prawnych w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego. Udzielamy pomocy prawnej zarówno klientom mieszkającym w Polsce, jak i za granicą. Polski...

Read More

Repatriacja

Repatriacja

Repatriacja to przyjazd do Polski osób polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR. Zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. W myśl ustawy o repatriacji za osobę polskiego pocho...

Read More

Założenie firmy przez cudzoziemca

Założenie firmy przez cudzoziemca

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Obecnie w Polsce najpowszechniejszą formą prowadzenia działalności przez podmioty prawne są spółki z o.o.. Założyć spółkę może jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Spółka odpowiada za zobowiązani...

Read More

Karta polaka

Karta polaka

Co to jest Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280) … ” realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za grani...

Read More

O nas

O nas

Kancelaria prawna Res oferuje kompleksową obsługę cudzoziemców w zakresie procedur administracyjno-prawnych związanych pobytem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  Ponadto firma proponuje  pomoc, doradztwo i pośrednictwo przy załatwianiu wszelkich formalności i procedur dotyczących cudzoziemców, zarówno tych typowych, jak  i w  sprawach jednostk...

Read More