Działalność Kancelarii Res obejmuje :

  • obsługa prawna cudzoziemców,

  • pośrednictwo w zakresie załatwiania wszelkich procedur administracyjnych związanych z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały się lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt ze względów humanitarnych,

  • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,

  • pomoc w ustaleniu polskiego pochodzenia,

  • zakładanie spółek i ich rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,

  • rejestrację działalności gospodarczej,

  • sprawy uregulowane w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – status uchodźcy, azyl, ochrona uzupełniająca , pobyt tolerowany,

  • sprawy nadania obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego,

  • odwołania, skargi i zażalenia oraz wszelkie inne pisma procesowe,

  • rozwiązywanie  i likwidację spółek.

O nas