zezwolenie na pobyt rezydenta dlugoterminowego eu

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE to zezwolenie, które uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Na podstawie zezwolenia wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym niż Polska kraju.

Zezwolenie  jest ważne bezterminowo, jednak istnieje konieczność wymiany karty pobytu co 5 lat.

Kancelaria prawna RES w Katowicach, specjalizuje się w prawie cudzoziemców. Doradzamy przy legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

  • przebywał w Polsce nieprzerwanie i legalnie przez co najmniej 5 lat.
  • posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku.
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne.
  • posiada zagwarantowane prawo do lokalu.
  • przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

Kontakt