kancelaria katowice karta pobytu

Istnieją dwa rodzaje kart pobytu – na pobyt czasowy oraz na pobyt stały. Pomocą w ich załatwieniu może służyć prawnik.

Karta czasowego pobytu

Jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce przez czas dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż 3 lata może starać się o kartę pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy. Dokument wydaje się na przykład w związku z pracą, podjęciem studiów czy też przebywania na terytorium Polski z rodziną – w ten sposób można uzyskać na przykład zezwolenie na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego. Tego typu zezwolenia nie przedłuża się, więc czas, na który wydano dokument się skończy, konieczne będzie podjęcie starań o nowy. Wydanie kolejnej karty czasowego pobytu jest jak najbardziej możliwe. Co istotne, jeśli cudzoziemcowi nie udało się uzyskać pozwolenia na pobyt, musi opuścić Polskę przed upływem terminu ważności karty czasowego pobytu.

Chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Potrzebujesz pomocy i doradztwa?

Jeśli zamierzasz podjąć pracę na terytorium RP, zadbaj o to, aby mieć wymagane prawem dokumenty. Kancelaria prawna Res kompleksowo obsługuje cudzoziemców w zakresie procedur administracyjno-prawnych, które dotyczą uzyskiwania zezwoleń na pobyt. Prawnicy działają na rzecz klientów nie tylko w Katowicach, gdzie mieście się siedziba kancelarii, ale także w innych miejscach – w Krakowie, Warszawie, na terenie całej Polski.

Karta pobytu dla cudzoziemca

Drugim rodzajem jest zezwolenie na pobyt stały. W tym wypadku również wydawana jest karta pobytu. Prawnik dla cudzoziemców może pomóc w jej załatwieniu.Decyzja dotycząca pobytu stałego wydawana jest na czas nieokreślony. Ważność karty stałego pobytu w Polsce wynosi 10 lat, po tym czasie należy wymienić dokument na nowy, nie jest to jednak związane z rewizją decyzji. Dzięki tego rodzaju zezwoleniu, cudzoziemiec może w Polsce pracować bez podejmowania starań o dodatkowe dokumenty. Może również podróżować do krajów strefy Schengen, nie dłużej jednak niż na 90 dni w okresie 180 dni.

Zezwolenie na pobyt stały udzielanie jest w związku z różnymi okolicznościami, na przykład w związku z byciem dzieckiem obywatela polskiego czy z uwagi na udzielony azyl. Również w tym wypadku obsługa prawna cudzoziemców pozwala załatwić wszelkie formalności. Czasem może być też potrzebna gdy należy odwołać się od decyzji odmownej. Samo postępowanie powinno trwać nie dłużej niż 3 miesiące. Warto mieć na uwadze, że jeśli nie zostanie wydana decyzja pozytywna, samo złożenie odwołania nie uprawnia do pozostawania na terytorium Polski. Jeśli więc nie ma innego dokumentu, który pozwala na pobyt, należy opuścić RP do czasu uzyskania zezwolenia. Radca prawny dla cudzoziemców w Katowicach, obsługujący sprawy z całego kraju, pomoże dopilnować na miejscu wszelkich formalności.

Bądź z nami na bieżąco